• 13

    08 2015

  • Bezpłatne szkolenia okresowe i seminaria w zakresie BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenia i seminaria w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia prowadzone będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm. ) i zakończone wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Szkolenia i seminaria przeznaczone są dla pracodawców i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw działających w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport i edukacja.

Szkolenia:

  1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 16 godzin (2 dni)
  2. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 cytowanego wyżej rozporządzenia – 8 godzin (1 dzień)

Obowiązek odbycia ww. szkoleń wynika z przepisów art. 2373 § 2 i 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. „Kodeks Pracy” (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), zgodnie z którymi pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków, a także jest zobowiązany zapewnić pracownikom przeszkolenie w dziedzinie bhp i odbywanie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Seminaria:

  1. Przystosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do wymogów BHP i PPOŻ. Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy w zakresie organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy oraz stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych mających na celu likwidację lub ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia, co pozwoli zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  2. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach oraz stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny ryzyka zawodowego, metod wstępnej analizy zagrożeń, metod oceny ryzyka, a także sporządzania kart oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy.
  3. Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej. Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy.
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych. Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień prawnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na placu budowy, stosowanie odpowiednich zasad i działań zapewniających lepszą organizację pracy, określanie właściwych kryteriów bezpieczeństwa dla podwykonawców zatrudnionych na placu budowy, a także właściwe identyfikowanie zagrożeń i stosowanie technicznych środków ochronnych oraz opracowywanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem wykonywania robót budowlanych.

W związku z powyższym Zakład gorąco zachęca do skorzystania z bezpłatnych szkoleń i seminariów przeznaczonych dla Pana(i) jako pracodawcy oraz zatrudnianych przez Pana/Panią pracowników.

Dostęp do szkoleń i seminariów jest nieograniczony, oznacza to, że osoby, które ukończą szkolenie mogą uczestniczyć nieodpłatnie we wszystkich seminariach, albo dowolnie wybranych.

Szkolenia przeprowadzane będą przez firmę: SEKA S.A Oddział w Łodzi, 90-613Łódź,
ul. Gdańska 80, z którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł umowę.

Harmonogram szkoleń i seminariów jest dostępny na stronie internetowej www.seka.pl/wydarzenia

Jeżeli jest Pan(i) zainteresowany(a) ofertą, proszę o czytelne wypełnienie i odesłanie zgłoszenia na adres
e-mail: lodz@seka.pl lub za pośrednictwem faksu: 42 280 10 51

Kontakt w sprawie szkoleń: tel. 42 280 10 50, tel. kom. 505 055 394

Formularz zgłoszeniowy