• 11

    07 2016

  • MIEJSCE NA TWÓJ BIZNES

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. odbędzie się ustny przetarg (licytacja) na wysokość stawki czynszu lokali użytkowych należacych do zasobów Miasta.

Oferta zawiera wykaz ponad 100 lokali, a ceny zaczynają się już od 4,90 za m2 .

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3270/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Biura Gospodarki Mieszkaniowej Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowska 153.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

55 1560 0013 2001 2565 4000 0458

w terminie do dnia   04.08.2016 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich ul. Piotrkowska 153 (pałac, parter) do dnia 04.08.2016 r. do godziny 14:00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 50 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

– wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

W przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie  wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, tel. 638-42-15, 272-64-74, 272-64-75 oraz 638-50-59.

Wykaz lokali dostępny na stronie

Źródło: ZLM