• 13

    07 2016

  • Konkurs architektoniczny

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne, a także stanowić podstawę w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury.

Współczesna architektura to nie tylko rozpropagowany w ostatnich latach modernizm, tworzący często banalne, kontrastujące, oderwane od otaczającej przestrzeni budowle, ale również całe bogactwo inspiracji z nurtu postmodernizmu, dekonstruktywizmu, high – techu, nowego klasycyzmu i wielu innych kierunków. Poszukiwanie wartości we współczesnej, śródmiejskiej zabudowie może polegać również na cytatach, powtórzeniach i dosłownych skojarzeniach z przeszłością. Jednym słowem chodzi o nowatorskie podejście do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu XIX i XX wieku, aż do lat 30-tych XX wieku.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

PRZEDMIOT KONKURSU

Zadanie Pierwsze

Polega na przeprowadzeniu analizy architektoniczno-przestrzennej typologii i morfologii łódzkiej kamienicy czynszowej wraz z jej bogactwem stylistycznym fasady od II połowy XIX wieku aż do lat 30-tych XX wieku. Dokonując analizy charakterystyki architektonicznej fasad łódzkich kamienic należy przedstawić syntezę najważniejszych elementów artykulacji architektonicznej, zdefiniowanie ich specyfiki stylistycznej tworzących styl ówczesnych obiektów mieszkalnych, zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi. Analiza ma stać się punktem wyjścia do projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” oraz stanowić przedmiot późniejszej, szerokiej i profesjonalnej dyskusji dotyczącej kształtowania współczesnej architektury.

Zadanie Drugie

Polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” w oparciu o dokonaną w zadaniu pierwszym analizę historycznych zasad kompozycji łódzkich kamienic. Nowy budynek powinien posiadać funkcję usługowo-mieszkalną oraz spełnić warunki formalne określone w regulaminie konkursu.

NAGRODY

I nagroda – 40 000 zł
II nagroda – 25 000 zł
III nagroda – 15 000 zł
3 wyróżnienia po 5 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 7 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowaną analizę – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowany detal architektoniczny – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najatrakcyjniej rozwiązane mieszkania – 5 000 zł

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 16.09.2016 roku w siedzibie Biura Architekta Miasta, przy ul. Piotrkowskiej 113, 90-430 Łódź

TERMINY:

22.07.2016 r. – Nadsyłanie pytań do organizatora
29.07.2016 r. – Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników
16.09.2016 r. – Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
23.09.2016 r. – Ogłoszenie pełnej listy zakwalifikowanych uczestników
15.11.2016 r. – Ostateczny termin złożenia prac konkursowych
22.11.2016 r. – Ogłoszenie wyników i dyskusja pokonkursowa

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Źródło: UMŁ