• 06

  09 2019

 • „Kompleksowy program outplacementu dla pracowników województwa łódzkiego”

„Kompleksowy program outplacementu dla pracowników województwa łódzkiego” to projekt, którego celem jest pomoc osobom, które utraciły pracę z winy pracodawcy lub są zagrożone jej utratą,  realizowany przez Fundacje Aktywnych Inicjatyw Rozwoju w partnerstwie z Wall Jobs sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi nr RPLD.10.02.02-10-0020/18-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego.

Gr.1

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Opłacenie studiów podyplomowych w kwocie 4 200 zł
 • Pośrednictwo pracy

Gr.2

 • Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 27 737,04 zł /osobę
 • Wsparcie pomostowe finansowe w kwocie 2 100,00 zł/osoba (1-12 miesiąc)
 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Indywidualne doradztwo biznesowe
 • Usługi szkoleniowo-doradcze
 • Pośrednictwo prac

Gr.3

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych – 76 osób
 • Staże zawodowe oraz stypendia stażowe i zwroty kosztów dojazdu za staże – 33 osoby
 • Pośrednictwo pracy

Jeżeli uważają Państwo tę inicjatywę za potrzebną prosimy o zachęcenie Państwa Petentów do udziału w wyżej wymienionym nieodpłatnym projekcie jak również umieszczenia takiej informacji na Państwa stronie internetowej.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie http://fundacjaaktywnych.pl/ oraz w Biurze Projektu przy ul. Piotrkowskiej 95, piętro 3 (Wall Jobs), 90-423 Łódź. Wszelkie informacje na temat projektu udzielane są pod numerem telefonu: 728 560 077, e-mail: paulina.strzelecka@walljobs.pl