Szkolenie dedykowane jest dla małych przedsiębiorców albo osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, którzy będą przetwarzać dane osobowe.

Twoja firma w social media

2019-10-21 08:06:56

Szukasz nowych klientów? Potrzebujesz wypromować swoją firmę? Chcesz rozwinąć sieć kontaktów biznesowych? Zdobądź wiedzę na temat LinkedIn i osiągaj ponadprzeciętne wyniki!

Spotkanie przeznaczone dla Pracodawców planujących zatrudniać obcokrajowców.

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

„Kompleksowy program outplacementu dla pracowników województwa łódzkiego”

Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejską Areną Kultury i Sportu już po raz czwarty organizuje Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego.

Chcąc uczcić tę wyjątkową rocznicę, przygotowujemy szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym i kulturalnym.  W ramach tej inicjatywy w dniach 17-20 września 2019 r., w trakcie DLD Tel Aviv Innnovation Festival 2019, organizujemy misję gospodarczo-akademicką. Zaprezentujemy również wystawę biżuterii artystów związanych z łódzką Akademią Sztuk Pięknych oraz pokaz filmowy we współpracy z Muzeum Kinematografii. Projekt realizowany we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie, Instytutem Polskim w Tel Awiwie, łódzką Akademią Sztuk Pięknych, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu (Zagranicznym Biurem Handlowym w Izraelu) oraz Administracją Handlu Zagranicznego, działającą przy Ministerstwie Gospodarki Izraela. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama międzynarodowy projekt szkoleniowy kierowany do młodych kobiet–matek z całej Polski.

Firma Custom Media Group informuje, że od 1 maja 2019 roku do 31.03.2020 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Grupa docelowa projektu to 72 osoby (40K, 8ON, 44 osób 50+) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji. Grupa docelowa składać ma się z : – min. 60 % os. bezrobotnych, tj. 44(24K) – 40% os. biernych tj. 28 (16K) – min. 55%K tj. 40 – min. 10 os. ON tj. 8 – min. 20% os. długotrwale bezrobotnych tj. 15 – min. 40% os. maks. ISCED 3 tj. 29 W każdej podkategorii min. 55% K. – bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej GD nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem). Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia: DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I ZAWODOWYCH Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (4h/osoba- 2 spotkaniex2h z doradcą zawodowym). Cel zadania to zapoznanie z predyspozycjami uczestników, sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju (m.in. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego), która będzie rozwiązaniem dla poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy i ma na celu podjęcia nowej pracy. SZKOLENIA ZAWODOWE (80h/grupa + 20h/grupa, 10 spotkań x 8h + 4 spotkania x 5h moduł komputerowy). – Celem zadania jest wyposażenie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przez wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu. STAŻ ZAWODOWY Staż 4 miesiące (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.; max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). Celem stażu jestnabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego według standardu określonego w Europejskiej i Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, co przygotuje uczestników do wejścia na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami postrzeganymi przez pracodawców jako niezbędne przy decyzji o zatrudnieniu pracownika. POŚREDNICTWO PRACY 1h x 6mcy/UP, wsparcie dostępne przez cały okres trwania projektu. Celem spotkań jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi uczestnika, nabytymi podczas projektu. Wsparcie ma na celu motywację uczestnika projektu do kontynuowania udziału w projekcie, zwiększenie do maksimum znalezienie, dlatego rozpocznie się od momentu szkoleń zawodowych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektowej http://akcjaaktywizacja.custommedia.pl/

2019-06-14 09:41:05

Spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne”.

„Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”

„Forum Środków Unijnych"

2019-05-14 13:55:30

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

Łódzka Fabryka Firm

2019-04-24 07:35:07

„Łódzka Fabryka Firm” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotację (jednorazowe środki na uruchomienie działalności) do 27.000 zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe (do 2000 zł miesięcznie – przez 12 miesięcy).

Projekt adresowany jest dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, pozostających bez pracy, które ukończyły 30 lat.

„Kobieta na prezydenta”, „mama wszechdowodząca”, „businesswoman”, czy „Yes, I can” to zaledwie wybrane hasła, które będą towarzyszyć obchodom Międzynarodowego Dnia Kobiet w Galerii Łódzkiej.

Nowy projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet).

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje,
iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa
na nowy start”.

Głównym celem projektu jest
podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkim,  które są osobami zagrożonymi zwolnieniem,
przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na
umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Start ze wspomaganiem

2019-01-07 16:32:02

Konstruują roboty przemysłowe, opracowują systemy antydronowe, personalizują suplementy diety, znajdują sposoby na oszczędzanie energii w zakładach – wszystkie te innowacyjne projekty są rozwijane dzięki wsparciu akceleratora Startup Spark w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O różnych formach pomocy młodym firmom technologicznym w rozmowie z Malwiną Wadas opowiadają Agnieszka Sygitowicz, prezes ŁSSE S.A. i Magda Kubicka, manager akceleratora start-upów.