Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium Dotacje na innowacje i rozwój firm 5 lutego 2020 r., godz. 11.00 – 13.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią możliwości wsparcia finansowego dla nowych (start-upów) i istniejących firm: Dofinansowanie przygotowania i wdrożenia technologii Pomoc w ekspansji zagranicznej Dotacje z Funduszy Norweskich Szkolenia i doradztwo Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentują działania wspierające przedsiębiorców w zakresie innowacji i współpracy międzynarodowej. Po seminarium zapraszamy na poczęstunek i indywidualne konsultacje z ekspertami. Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Kartę zgłoszenia należy pobrać oraz przesłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl .

Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. r. ż. b) osoby długotrwale bezrobotne c) kobiety d) osoby z niepełnosprawnościami e) osoby o niskich kwalifikacjach. oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do w/w grup – maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem. Projekt obejmuje: blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + ubezpieczenie NNW oraz indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę), stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowo-doradczym, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł, finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy  do 2 250,00 zł (netto) miesięcznie. Strona internetowa Projektu www.zyskzprzedsiebiorczosci.pl Rekrutacja startuje od 29 stycznia 2020 r. Miejsce składania formularzy: w biurze projektu (budynek British Centre) , przy ul. Kościuszki 93 (lok. 1), 90-443 Łódź w godzinach 8.30 – 15.30 .

Uprzejmie informujemy iż w dniu 02.01.2020 nie odbędą się indywidualne konsultacje gospodarcze.

"Nowy zawód - nowa praca"

2019-12-17 10:11:40

Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących  na terenie Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, niepracujących.

Darmowy kreator CV od Canva dla osób poszukujących pracy

Szkolenie dedykowane jest dla małych przedsiębiorców albo osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, którzy będą przetwarzać dane osobowe.

Twoja firma w social media

2019-10-21 08:06:56

Szukasz nowych klientów? Potrzebujesz wypromować swoją firmę? Chcesz rozwinąć sieć kontaktów biznesowych? Zdobądź wiedzę na temat LinkedIn i osiągaj ponadprzeciętne wyniki!

Spotkanie przeznaczone dla Pracodawców planujących zatrudniać obcokrajowców.

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

„Kompleksowy program outplacementu dla pracowników województwa łódzkiego”

Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejską Areną Kultury i Sportu już po raz czwarty organizuje Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego.

Chcąc uczcić tę wyjątkową rocznicę, przygotowujemy szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym i kulturalnym.  W ramach tej inicjatywy w dniach 17-20 września 2019 r., w trakcie DLD Tel Aviv Innnovation Festival 2019, organizujemy misję gospodarczo-akademicką. Zaprezentujemy również wystawę biżuterii artystów związanych z łódzką Akademią Sztuk Pięknych oraz pokaz filmowy we współpracy z Muzeum Kinematografii. Projekt realizowany we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie, Instytutem Polskim w Tel Awiwie, łódzką Akademią Sztuk Pięknych, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu (Zagranicznym Biurem Handlowym w Izraelu) oraz Administracją Handlu Zagranicznego, działającą przy Ministerstwie Gospodarki Izraela. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama międzynarodowy projekt szkoleniowy kierowany do młodych kobiet–matek z całej Polski.

Firma Custom Media Group informuje, że od 1 maja 2019 roku do 31.03.2020 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Grupa docelowa projektu to 72 osoby (40K, 8ON, 44 osób 50+) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji. Grupa docelowa składać ma się z : – min. 60 % os. bezrobotnych, tj. 44(24K) – 40% os. biernych tj. 28 (16K) – min. 55%K tj. 40 – min. 10 os. ON tj. 8 – min. 20% os. długotrwale bezrobotnych tj. 15 – min. 40% os. maks. ISCED 3 tj. 29 W każdej podkategorii min. 55% K. – bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej GD nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem). Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia: DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I ZAWODOWYCH Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (4h/osoba- 2 spotkaniex2h z doradcą zawodowym). Cel zadania to zapoznanie z predyspozycjami uczestników, sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju (m.in. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego), która będzie rozwiązaniem dla poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy i ma na celu podjęcia nowej pracy. SZKOLENIA ZAWODOWE (80h/grupa + 20h/grupa, 10 spotkań x 8h + 4 spotkania x 5h moduł komputerowy). – Celem zadania jest wyposażenie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przez wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu. STAŻ ZAWODOWY Staż 4 miesiące (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.; max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). Celem stażu jestnabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego według standardu określonego w Europejskiej i Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, co przygotuje uczestników do wejścia na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami postrzeganymi przez pracodawców jako niezbędne przy decyzji o zatrudnieniu pracownika. POŚREDNICTWO PRACY 1h x 6mcy/UP, wsparcie dostępne przez cały okres trwania projektu. Celem spotkań jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi uczestnika, nabytymi podczas projektu. Wsparcie ma na celu motywację uczestnika projektu do kontynuowania udziału w projekcie, zwiększenie do maksimum znalezienie, dlatego rozpocznie się od momentu szkoleń zawodowych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektowej http://akcjaaktywizacja.custommedia.pl/

2019-06-14 09:41:05

Spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne”.

„Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”

„Forum Środków Unijnych"

2019-05-14 13:55:30

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.