• 13

  02 2019

 • Nowy projekt „Postaw na własny biznes”

Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna dnia 04.02.2019 r. rozpoczęła realizację projektu „POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (nr wniosku RPLD.08.03.03-10-0018/18, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo  zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach,  kobiet).

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
 • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 27.100,00 zł
 • Wsparcie Pomostowe w wysokości 2.100,00 zł (przez 12 miesięcy)
 • Indywidualne wsparcie doradcze

 Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie na szkoleniach
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Kontakt:

Biuro Projektu Business School

ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok. A18

tel. 530-895-752