• 21

    01 2020

  • „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”

Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

a) osoby po 50. r. ż.

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) kobiety

d) osoby z niepełnosprawnościami

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do w/w grup – maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + ubezpieczenie NNW oraz indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowo-doradczym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy  do 2 250,00 zł (netto) miesięcznie.

Strona internetowa Projektu

www.zyskzprzedsiebiorczosci.pl

Rekrutacja startuje od 29 stycznia 2020 r.

Miejsce składania formularzy:

w biurze projektu (budynek British Centre) , przy ul. Kościuszki 93 (lok. 1), 90-443 Łódź w godzinach 8.30 – 15.30 .