• 26

    09 2018

  • Konferencja PRACUJ LEGALNIE

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
zaprasza do wzięcia udziału
w KONFERENCJI „PRACUJ LEGALNIE”,
która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Łodzi.

Celem Konferencji jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym problematyki zatrudniania cudzoziemców.

Konferencję kierujemy do pracodawców, ich przedstawicieli, przedsiębiorców, agencji pracy, osób zajmujących się sprawami zatrudniania pracowników.

Miejsce konferencji:

„Aula Niebieska” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź, ul. Kopcińskiego 8/21

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń, które są przyjmowane pod numerem telefonu: 42 635 12 28.

Program Konferencji

9.00 – 9.30          Rejestracja uczestników

9.30 – 9.35          Powitanie – Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi.

9.35 – 10.00        Rozpoczęcie – Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia (Główny Inspektorat Pracy w Warszawie) – „Przeciwdziałanie pracy niezadeklarowanej w świetle  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy”.

10.00 – 10.25     Uniwersytet Łódzki – dr hab. Teresa Wyka prof. nadzw.  Uniwersytetu Łódzkiego (Prodziekan ds. studiów jednolitych stacjonarnych – kierunek: prawo stacjonarne, Kierownik Zakładu Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego)

– „BHP w niepracowniczych stosunkach zatrudnienia”.

10.25 – 10.50     Uniwersytet Łódzki Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA
– dr hab.  Tomasz Duraj (Kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA) prof. nadzw.  Uniwersytetu Łódzkiego – „Przyszłość niepracowniczych form zatrudnienia”.

10.50 – 11.15      Uniwersytet Łódzki – dr hab. Dariusz Makowski (pracownik Katedry Prawa Pracy

Uniwersytetu  Łódzkiego) – „Historia Państwowej Inspekcji Pracy – organu powołanego do nadzoru i kontroli legalności zatrudnienia”.

11.15 – 11.45      Przerwa

11.45 – 12.10      Urszula Wojciechowska – starszy inspektor pracy – specjalista, zastępca nadinspektora Sekcji ds. Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi
– „Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców, jako działalność priorytetowa Państwowej Inspekcji Pracy w walce
z szarą strefą

12.10 – 12.35     Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS w Łodzi – Pani Dorota Rosiak
(z-ca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek) – „Koordynacje zabezpieczenia społecznego dla obywateli państw trzecich”.

12.35 – 13.00      Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Pani Violetta Kubiak-Gniewisz (Kierownik

Oddziału paszportowego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) –  „Dokumenty na podstawie których na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracują

cudzoziemcy”.

13.00 – 13.25      Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Pani Katarzyna Pawlata (Kierownik Regionalnego

Obserwatorium Rynku Pracy) – „Nowe formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 01.01.2018 r.”.

13.25 – 13.50     Straż Graniczna – Pani ppor. SG Emilia Mróz (Kierownik Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia  Placówki Straży Granicznej w Łodzi) – „Przeprowadzanie przez Straż Graniczną kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

13.50 – 14.30     Podsumowania, dyskusja, zakończenie Konferencji – Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi.

Źródło: Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi