• 04

    07 2016

  • Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EIPP)

Zapraszamy do zapoznania się z  informacją o Europejskim portalu projektów inwestycyjnych (portal EIPP) umożliwiającym unijnym projektodawcom dotarcie do potencjalnych inwestorów. Portal został uruchomiony przez Komisję Europejską.

Portal EIPP umożliwia unijnym projektodawcom dotarcie do potencjalnych inwestorów w Europie i na całym świecie poprzez zamieszczenie, na specjalnym formularzu projektu w EPPI (w załączeniu), swojej propozycji w odniesieniu do projektu inwestycyjnego i oczekiwań w stosunku do przyszłych partnerów.

Kwalifikowalność projektów, które mogą być dopuszczone do publikacji w Portalu, to:
• całkowity koszt inwestycji co najmniej 10 mln Euro;
• projekt będzie realizowany w jednym z wysoce innowacyjnych sektorów o dużej wartości dodanej dla gospodarki (wybór do dwóch sektorów w jednym projekcie jest dopuszczalny);
• inwestycja zostanie uruchomiona w ciągu trzech lat od daty złożenia projektu na stronach Portalu;
• inwestycja będzie promowana przez podmiot prawa publicznego lub prywatnego mający siedzibę w jednym z państw członkowskich UE;
• inwestycja ma być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i UE.

Branże, w których inwestycje są preferowane w ramach Portalu EIPP to:

Wiedza i gospodarka cyfrowa
• Badania, rozwój i innowacje
• infrastruktura ICT, w tym szerokopasmowy Internet
• Inne projekty cyfrowe, w tym usługi

Energetyka
• Odnawialne źródła energii
• Konwencjonalna produkcja energii
• Efektywność energetyczna
• Infrastruktura w energetyce
• Infrastruktura w przesyle gazu
• Ekstrakcja i rafinacja paliw
• Energia R & D

Transport
• Sieci transeuropejskie
• Węzły multimodalne
• Projekty mobilności w mieście
• Nowe technologie ekologicznego transportu
• Pojazdy i systemy transportowe

Infrastruktura społeczna i inne
• Kapitał ludzki, edukacja i szkolenia
• Zdrowie
• Kultura i branże kreatywne
• Turystyka

Infrastruktura społeczna i ekonomia społeczna
• Zasoby naturalne i ochrona środowiska
• Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo i gospodarka ekologiczna
• Efektywne gospodarowanie zasobami i ochrona środowiska, bio gospodarka
• Zmiany klimatyczne

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Źródło: Portal informacyjny województwa łódzkiego