• 05

    12 2016

  • Eksperckie szkolenia z Prawa Zamówień Publicznych

W grudniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy organizuje 2 edycje szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, które zostanie przygotowane specjalnie pod kątem potrzeb potencjalnych wnioskodawców, a także naszych beneficjentów, realizujących projekty z zakresu I i II osi RPO WŁ 2014-2020.

Mając na uwadze doświadczenie z poprzedniej perspektywy unijnej 2007-2013 w stosowaniu wytycznych udzielania zamówień publicznych, uznaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dwudniowego warsztatu, podczas którego poprzez wieloaspektowy charakter prowadzonych zajęć, w postaci wykładu, analizy konkretnych przypadków oraz praktycznych ćwiczeń, nasi obecni beneficjenci zdobędą niezbędną i kompleksową wiedzę, jak prawidłowo prowadzić zamówienia publiczne podczas realizacji dofinansowanego z UE projektu.

Zaplanowano 2 edycje w/w szkolenia, w których każdorazowo może wziąć udział max.
30 uczestników. Każde szkolenie trwać będzie 2 dni (łącznie 14 h), po 7 h dziennie.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach do wyboru:

•    I edycja: 12-13 grudnia 2016 r. (miejsce: sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, Łódź, w godz. 9.00 – 16.00),
•    II edycja: 19-20 grudnia 2016 r. (miejsce: sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, Łódź, w godz. 9.00-16.00)

W trakcie I dnia szkolenia omówione zostaną m.in. zamówienia publiczne z uwzględnieniem Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS oraz projektów I i II osi RPO WŁ 2014-2020, a także etapy udzielania zamówień w ramach Zasad konkurencyjności dla beneficjentów środków unijnych.
II-ego dnia natomiast szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia, związane m.in. ze: skutkami wykrycia nieprawidłowości, z dokumentowaniem postepowań, z zachowaniem odpowiednich terminów w postepowaniach o udzielenia zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, warunkami udziału i przesłankami wykluczenia z postepowania.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wieloletni praktyk w stosowaniu Zamówień publicznych – Pan Przemysław Kuderczak

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowe studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest w trakcie prawniczych studiów doktoranckich. W swojej działalności zawodowej tematem PZP zajmuje się od 2004 roku. Do 2016 roku Specjalista ds. zamówień Publicznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Od 2008 do 2015 roku Specjalista ds. zamówień publicznych w jednostkach państwowych. Od 2011 do 2013 ekspert w projekcie szkoleniowo-doradczym „Nowe podejście do zamówień publicznych” dla podmiotów z sektora MŚP, realizowanym na zlecenie PARP.

Jeśli tuż po otrzymaniu wiadomości, że Wasz projekt otrzymał dofinansowanie, zaczynasz niepewnie myśleć o procesie jego realizacji w kontekście pzp, to to dwudniowe szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie. Podczas 14 h aktywnej nauki, a dodatkowo dzięki praktycznym materiałom, które każdy uczestnik otrzyma w jego trakcie, z pewnością prawidłowa realizacja dofinansowanych projektów, bez nieprawidłowości, będzie na wyciągnięcie ręki.W przypadku każdej z 2 edycji szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się już teraz.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 12-13.12.2016
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 19-20.12.2016

Szkolenia są BEZPŁATNE.
Serdecznie zapraszamy!!!

Szczegóły na stronie

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiebiorcy