• 11

    05 2017

  • Wynajmij lokal użytkowy od Miasta

Zarząd Lokali Miejskich ogłosił przetarg na wysokość miesięcznej stawki stawki  czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Oferta zawiera ponad 100 lokali, a stawki rozpoczynają się już od kwoty 4,64 zł.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

01 czerwca 2017 r.

o godz. 10:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3270/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (z późniejszymi zmianami).

Przypominam iż zgodnie z § 13 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 3270/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia licytacji w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Biura Gospodarki Mieszkaniowej Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowska 153.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

55 1560 0013 2001 2565 4000 0458

w terminie do dnia   31.05.2017 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich ul. Piotrkowska 153 (pałac, parter) do dnia 31.05.2017 r. do godziny 15:00 z dowodem wpłaty wadium lub potwierdzeniem dokonania przelewu w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ponadto, przy rejestrowaniu wpłaty wadium, oferent zobowiązany jest podać:
– w przypadku oferentów nie prowadzących działalności gospodarczej –  PESEL,
– w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą – NIP.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

– wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie  wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, tel. 638-42-15,  272-64-74, 272-64-75 oraz 638-50-59.

UWAGA:
Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu (wraz z naniesionymi zmianami) dostępny jest na tablicach informacyjnych Biura Gospodarki Mieszkaniowej  w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 153,I piętro.

Stawka czynszu określona w wykazie lokali użytkowych nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Stawka czynszu zaoferowana w przetargu nie będzie obniżona.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z pkt. II objaśnień do tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2016 r., do usług podstawowych zalicza się następujące rodzaje działalności: krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, kuśnierstwo, stolarstwo usługowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, naprawa sprzętu RTV, AGD i sportowego, rzemiosło artystyczne i zanikające.

Pliki do pobrania:

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do licytacji >>>

Regulamin licytacji >>>

Źródło: ZLM