• 11

    09 2017

  • Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do udziału w projektach

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi realizuje dwa projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

oraz

  • Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)” w ramach Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW, którzy chcieliby:

  • uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych po 50 roku życia i/lub osób niepełnosprawnych w kwocie ponad 25 000 zł.,
  • zorganizować staż dla osób do 30 roku życia o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym),
  • zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia, która wcześniej zostanie przeszkolona, zgodnie z potrzebami pracodawcy.

Więcej informacji na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91 (tel. 42 251 65 00 lub 251 66 00) oraz na stronie internetowej Urzędu: www.praca.lodz.gov.pl .

Źródło: Informacje Organizatora