• 25

    05 2018

  • RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Więcej danych kontaktowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Kontakt z UMŁ.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska,e-mail: iod@uml.lodz.pl, tel. 42/ 638 59 50.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Dane osobowe podawane w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych do inicjatyw tj. imię i nazwisko, dane firmy (nazwa, adres, wielkość firmy), branża prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości, w tym:
    1. bezpłatnych szkoleniach, w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu,
    2. bezpłatnych konsultacjach, w celu uczestnictwa w konsultacjach świadczonych przez ekspertów współpracujących z Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości,
  5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.
  6. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym newslettera portalu www.przedsiebiorczosc.lodz.pl w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu przesyłania newslettera Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie: informacji zamieszczanych na portalu www.przedsiebiorczosc.lodz.pl .
  7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Panu/Pani newslettera, a brak zgody na przetwarzania uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.
  8. Dane osobowe określone w pkt. 4 zawarte na koncie użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz konsultacji  organizowanych w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości.
  9. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przypisanego do newslettera portalu www.przedsiebiorczosc.lodz.pl będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres kontakt@przedsiebiorczosc.lodz.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.
  10. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
    1. wyłącznie w przypadku udziału w poszczególnych inicjatywach w zakresie, jak poniżej:
      1. w przypadku udziału w bezpłatnych szkoleniach firmie/instytucji prowadzącej szkolenie, w postaci umieszczenia imienia i nazwiska uczestnika na liście obecności oraz na zaświadczeniu o udziale w szkoleniu;
      2. w przypadku udziału w konsultacjach, wyłącznie w celu dopasowania profilu eksperta świadczącego usługę informacyjną.
  11. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  12. Ma Pan/Pani również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.