• 25

    04 2016

  • Unijne wsparcie na turystykę

Województwo Łódzkie ogłasza kolejne konkursy na pieniądze unijne. Tym razem mogą po nie sięgnąć zainteresowani budową lub przebudową obiektów związanych z turystyką w naszym województwie. Do wzięcia jest ponad 150 mln zł!

W konkursie na „Rozwój gospodarki turystycznej” do rozdysponowania jest ponad 153 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest od 23 majado3 czerwca. Maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynieść nawet 89% kosztów w przypadku projektów rewitalizacyjnych, a dla pozostałych – 85%.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy
  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
  • wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej zamieszczonego w Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu, tj.:budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

  • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
  • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
  • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
  • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Więcej informacji na stronie